Doneren

Intro week 7: De kerk

Het Gebod en de Opdracht, onmogelijke vruchten en gaven
worden mogelijk door de Geest
en de Geest doet het meeste van dat werk door de Kerk heen!

 

Het is belangrijk voor christenen om weer liefde te krijgen voor de gemeente. Na het sterven van Jezus zien we Jozef van Arimatea en Nicodemus: met liefde verzorgden zij het lichaam van Jezus, zelfs toen het levenloos was (Joh. 19:38-42). Hoeveel te meer mogen wij dan nu zorg dragen voor het levende lichaam van Jezus.

De kerk, of gemeente, is het Lichaam van Jezus. Denk daar eens over na. Zonder je lichaam kan je al die mooie dingen die je wil doen met je geest, niet waarmaken. Daarom willen demonen zo graag een lichaam beheersen: dan kunnen ze hun rottige plannen concreet gaan uitwerken! Jezus heeft een lichaam, een geheel van mensen waarmee Hij tot uitvoering wil brengen wat Zijn Geest wil bereiken omdat Hij van mensen houdt. Jezus maakte Gods Woord vlees – en nu maakt in navolging van Hem de Kerk Gods Woord vlees!

In Handelingen staat beschreven hoe de gemeente kan zijn.

En zij volhardden in de leer van de apostelen en in de gemeenschap, in het breken van het brood en in de gebeden. En er kwam vrees over iedereen; en er werden veel wonderen en tekenen door de apostelen gedaan. En allen die geloofden, waren bijeen en hadden alle dingen gemeenschappelijk; en zij verkochten hun bezittingen en eigendommen en verdeelden die onder allen, naar dat ieder nodig had. En zij bleven dagelijks eensgezind in de tempel bijeenkomen, en terwijl zij van huis tot huis brood braken, namen zij gezamenlijk voedsel tot zich, met vreugde en in eenvoud van hart; en zij loofden God en vonden genade bij heel het volk. En de Heer voegde dagelijks mensen die zalig werden, aan de gemeente toe.
(Handelingen 2:42-47; zie ook hoofdstuk 5:12-16, 6:7 en 9:31).

Wat een te gekke kerk! Wie wil daar nou niet bij horen? Oh, de mensen die hun dikke huizen en bezittingen niet kwijt willen, haha. Maar als je ziet wat Jezus aan je heeft gegeven, ben je bereid alles van jezelf net zo te geven en in te zetten als Hij. Of we nu alles op Marktplaats moeten zetten of niet, God roept ons om ons leven in te zetten voor elkaar (1 Joh. 3:16).

In westerse landen worden we getraind om individualistisch te denken. En God heeft natuurlijk aandacht voor ieder persoonlijk! Maar bijbels denken is veel collectiever. Je kan niet compleet worden wie je moet zijn, en niet doen wat God door je heen wil doen, als je het in je eentje probeert.

Sterker nog: als je beseft hoe onmogelijk Gods wil voor je leven is, hoeveel eeuwigheid ervan afhangt, en hoe graag de duivel je wil pakken, dan ben je wel gek als je een ding gaat skippen waarvan God zegt dat je het niet kan missen.

Dus laten we in geloof van de Kerk gaan houden. Er offers voor brengen. Erom huilen en lachen. Het is alleen maar het belangrijkste ding op aarde. Vergeet de Verenigde Naties, de aandelenmarkt en de Oscars: de Kerk is Gods plan A, B, C, en Z!

Dit is hoe God wil dat ons hart is ten opzichte van Zijn kerk. Dat we spontaan dingen gaan zingen zoals:

Hoe lieflijk zijn Uw woningen, Heer van de legermachten. Mijn ziel verlangt, ja, bezwijkt zelfs van verlangen naar de voorhoven van de Heer. Want één dag in Uw voorhoven is beter dan duizend elders. Ik verkoos liever te staan op de drempel van het huis van mijn God dan lang te wonen in de tenten van de goddeloosheid.
(Psalm 84:2,3,11)

Ik ben verblijd, wanneer zij tegen mij zeggen: Wij zullen naar het huis van de Heer gaan.
(Psalm 122:1)

Laten we samen met Salomo uitroepen (2 Kron. 2:5): Het huis van God moet groot zijn, want onze God is groter dan alle goden!