Doneren

Intro week 5: De vruchten van de Geest

De vruchten van de Geest gaan over wie Jezus door ons heen wil zijn.
Met God die Meer Jezus in je vormt. Naar binnen.
Kracht voor het Grote Gebod: God en mensen liefhebben zoals Jezus.

 

Door met God om te gaan, veranderen we:

 • door de vernieuwing van ons denken, waarbij leugens in ons hoofd worden vervangen door de waarheid, worden we een ander mens (Rom. 12:2)
 • door met een onbedekt gezicht de heerlijkheid (het volle gewicht van wie God echt is) van God te ‘zien’ met de ogen van ons hart, veranderen we naar datzelfde beeld van de ene mate van Gods glorie (karakter, beeld) in ons, naar een volgende – grotere – mate daarvan(2 Kor. 3:18)

We gaan dan dus steeds meer op God lijken, Die liefde is. Zo worden we zelf meer en meer liefde. Gods plan vanaf het begin: op Hem gaan lijken! Maar niet zoals de satanische slang het voorstelde zonder God, maar in innige verbondenheid mét Hem! Galaten noemt deze verandering in ons de ‘vrucht van de Geest’ die uit ons groeit:

De vrucht van de Geest is echter: liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. Daartegen richt de wet zich niet. Maar wie van Christus zijn, hebben het vlees met zijn hartstochten en begeerten gekruisigd (Galaten 5:24).

Jezus zegt dat we een ware christen kunnen onderscheiden van een nepperd – die zegt dat ie gelooft maar waar niks van klopt – door te kijken naar welke vruchten er uit hun leven groeien:

Aan hun vruchten zult u hen herkennen. Men plukt toch geen druif van doornstruiken of vijgen van distels? Zo brengt iedere goede boom goede vruchten voort en een slechte boom brengt slechte vruchten voort. Een goede boom kan geen slechte vruchten voortbrengen en een slechte boom kan geen goede vruchten voortbrengen. Iedere boom die geen goede vrucht voortbrengt, wordt omgehakt en in het vuur geworpen. Zo zult u hen dus aan hun vruchten herkennen.
 
Niet ieder die tegen Mij zegt: Heer, Heer, zal binnengaan in het Koninkrijk van de hemelen, maar wie de wil doet van Mijn Vader, Die in de hemelen is. Velen zullen op die dag tegen Mij zeggen: Heer, Heer, hebben we niet in Uw Naam geprofeteerd, en in Uw Naam demonen uitgedreven, en in Uw Naam veel krachten gedaan? Dan zal ik hun openlijk zeggen: Ik heb u nooit gekend; ga weg van Mij, u die de wetteloosheid werkt! (Mattheüs 7:16-23)

Ook Johannes zegt in navolging van Jezus hetzelfde:

Wij weten dat we van de dood zijn overgegaan naar het leven omdat we elkaar liefhebben. Wie niet liefheeft blijft in de dood (1 Johannes 3:14).

Dus een echte christen herken je niet aan de gaven (hoe accuraat een profetie of hoe authentiek een genezing ook kan zijn), maar aan de vruchten (zie ook 1 Kor. 13:1-3). Die vruchten zijn een natuurlijk gevolg van veel met Jezus omgaan, van vol van de Geest zijn.

Paulus noemt er dus negen, net zoveel (toevallig?) als het aantal gaven van de Geest (week 6):

 1. liefde – en dan specifiek het soort liefde dat agape heet: onvoorwaardelijke liefde die niet afhangt van hoe het object van liefde presteert (Joh. 13:34-35), 1 Joh. 3:16).
 2. blijdschap – zelfs in moeilijke omstandigheden (Fil. 4:4, Spr. 15:15, Deut. 16:15)
 3. vrede – rust die ‘alle verstand te boven gaat’, dus ook wanneer je menselijkerwijs in paniek zou moeten raken (Fil. 4:7, 2 Thes. 3:7, 2 Kon. 6:15-17)
 4. geduld – ‘lang (makro) van woede’ – dus lang wachten voor je boos wordt, moeilijk boos te krijgen
 5. vriendelijkheid – geuit in prakische daden, zoals gastvrijheid, zieken bezoeken, behulpzaamheid, dienstbaarheid (Fil. 4:6)
 6. goedheid – omvat o.a. mensen dingen gunnen, vrij zijn van jaloezie (1 Sam. 23:16-17)
 7. geloof of trouw – pistis kan zowel geloof als betrouwbaar betekenen
 8. zachtmoedigheid – kracht die met terughoudendheid wordt ingezet (Nu. 12:3, Gal. 6:1, Jak. 3:13)
 9. zelfbeheersing (Spr. 16:32, 25:28, Hand. 24:25, 2 Pet. 1:6)

Het zijn karaktereigenschappen die God in ons moet vormen, we kunnen het zelf niet! Maar desondanks moet je moet er wel wat voor doen:

 • jaag naar de liefde’ (1 Kor. 14:1)
 • ‘leg je toe op de gastvrijheid’ (Rom. 12:13)
 • ‘wees niet traag wat je inzet betreft’ (Rom. 12:11)
 • ‘bekleed je met innig medeleven, in goedheid, bescheidenheid, zachtmoedigheid en geduld’ (Kol. 3:12)
 • ‘ik oefen mijn lichaam op harde wijze en maak het dienstbaar, opdat ik niet misschien, na anderen gepredikt te hebben, zelf verwerpelijk word’ (1 Kor. 9:27).

God doet het, maar wij moeten er naar jagen, ons erop toeleggen, ons ermee bekleden, ons erin oefenen. Wij doen ons deel, dan doet Hij Zijn deel! Hij geeft ons een karakter die we uit eigen kracht niet zouden kunnen ontwikkelen. En dan wordt die groei iets heel natuurlijks, iets dat zonder veel gedoe bijna automatisch stroomt uit het hart en leven van iemand die met God optrekt.

GEEN ONNODIGE BONUS

De vrucht van de Geest in ons leven is geen luxe bonusoptie voor gespecialiseerde christenen. Ze zijn onmisbaar. Wie er niet op z’n minst in begint te groeien (al is het een klein begin), ‘beërft het Koninkrijk niet’ (Gal. 5:21), ‘wordt omgehakt en in het vuur geworpen’ (Mat. 7:19) en ‘blijf in de dood’ (1 Joh. 3:14).

Het zijn de ‘werken van geloof’ waar Jakobus het over heeft:

Wat voor nut heeft het, mijn broeders, als iemand zegt dat hij geloof heeft, en hij heeft geen werken? Kan dat geloof hem redden?

Is Abraham, onze vader, niet uit de werken gerechtvaardigd, toen hij Izak, zijn zoon, op het altaar offerde? Ziet u wel dat het geloof samenwerkte met zijn werken en dat door de werken het geloof volmaakt is geworden?
U ziet dus nu dat een mens uit werken gerechtvaardigd wordt en niet alleen uit geloof.
Want zoals het lichaam zonder geest dood is, zo is ook het geloof zonder de werken dood (Jak. 2:14, 21, 24, 26).

Dit lijkt in directe tegenspraak met wat Paulus zegt in Rom. 4:1-6, waar hij zegt dat Abraham juist niet uit werken werd gerechtvaardigd maar alleen uit geloof! Maar Paulus en Jakobus hebben het over twee verschillende soorten ‘werken’:

 • Paulus heeft het over de werken van de wet – het houden aan regels om de liefde en/of genade van God te proberen te verdienen
 • Jakobus heeft het over werken van geloof – daden die het gevolg zijn, en niet de oorzaak, van Gods liefde en genade die in ons werkt

We kunnen door werken van de wet onze redding en vergeving niet verdienen, dat kan alleen door geloof in wat Jezus gedaan heeft. Maar écht geloof zal altijd uitgedrukt te worden in werken van geloof – als die er niet zijn, is het geloof blijkbaar niet echt genoeg om gered en vergeven te zijn.

Iemand die zegt te geloven, maar niet liefheeft, misleidt zichzelf. Als er structureel geen medeleven, bewogenheid, gastvrijheid, vrijgevigheid, inzet, vriendelijkheid in ons leven is, moeten we onszelf goed onderzoeken: Onderzoek uzelf of u in het geloof bent, beproef uzelf (2 Kor. 13:5).

Klaar dieper te gaan voor meer vruchten van de Geest in je leven? Onthoud dus de lessen van eerder: verliefdheid op God omdat we dankbaar zijn voor genade is de brandstof. En dan bij die ‘eerste liefde’ blijven, zodat Gods Geest die onmogelijke transformatie in ons hart kan doen. Komende lessen wat praktische uitwerkingen van die liefde, van die vruchten!

Heer, vul me met de Geest.
En laat door dat vol zijn, de vrucht van liefde worden, overdreven blij zijn, ongeneeslijk vriendelijk blijven, onlogische vrede, en al dat andere,
een heel natuurlijk bovennatuurlijk deel van mijn leven gaan worden.
Niet in de slappe versie van ons mensen, maar de radicale versie van die vrucht die voor ons mensen onmogelijk is – maak dat door Uw kracht realiteit in mij!