Doneren

Intro week 2: Meer Jezus

Hier Christians preek hierover op Groot Nieuws Radio:

 

Het Grote Gebod is God die in je wil werken van binnen.
Het gaat om zijn – wie je bent in Christus.
Liefde worden voor God en je naaste – zoals God liefde is.
En door die liefde ga ja automatisch heilig, rechtvaardig, zuiver leven.
Meer Jezus.

Het Grote Gebod vinden we door de hele Bijbel heen, maar samengevat in Markus 12:29-31:

Het eerste van alle geboden is: Hoor, Israël! De Heer, onze God, de Heer is één. En u zult de Heer, uw God, liefhebben met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand en met heel uw kracht. Dit is het eerste gebod.
En het tweede, hieraan gelijk, is dit: U zult uw naaste liefhebben als uzelf. Er is geen ander gebod groter dan deze.

Dit was niet iets totaal nieuws wat Jezus zei. Het stond al in Leviticus en andere plaatsen. Maar door de wirwar aan regels en menselijke overleveringen die de Joden rondom de wet van Mozes hadden gecreëerd, waren ze de focus op het belangrijkste van Gods woorden kwijtgeraakt.

Jezus vult vervolgens in wat dat concreet betekent:

 • God wil dat we leren vergeven zoals Hij ons vergeeft
 • God wil dat we niemand veroordelen, maar onze vijanden liefhebben en bidden voor wie ons vervolgen
 • God wil dat we zelfs met onze ogen of hart niet met begeerte kijken naar iemand met wie we geen huwelijksverbond hebben gesloten, en tot de dood elkaar daarin trouw blijven
 • God wil dat we leren onze tong in toom te houden, van niemand kwaad te spreken en onze lippen bewaren voor veroordeling of ‘ijdele woorden’
 • God wil dat we mensen niet vrezen boven God
 • God wil dat we vooraan staan in goede werken
 • God wil dat we die goede werken niet doen om door mensen gezien te worden, maar in het verborgene
 • God wil dat we onrecht verdragen als de liefde daarom vraagt
 • God wil dat we onszelf verloochenen, ons kruid dragen en sterven aan de begeerten van ons vlees
 • God wil dat we volharden tot het einde in geloof en heiliging
 • God wil dat we wezen en weduwen ondersteunen als ze het moeilijk hebben
 • God wil dat we zieken, vreemdelingen, eenzamen, hongerigen helpen
 • God wil dat we ons toeleggen op gastvrijheid
 • God wil dat we hen die offers brengen in leiderschap en dienst voor de Heer, dubbel eerbewijs geven
 • God wil dat we niet alleen onze ‘broeders groeten’, maar ook hen van wie we geen hulp, dank, of wederdienst terug kunnen verwachten

Hoe?
Al deze dingen kunnen geen op zichzelf staande acties zijn. Volmaakte liefde worden voor God en onze naaste, kan alleen door eerst zelf de liefde van God voor ons te ontvangen.

Als je God liefhebt boven alles, en de ander liefhebt als jezelf, vervul je automatisch alles wat van de wet van Mozes voor ons geldt (Rom. 13:8-10). Die liefde is de vervulling van de profetieën van Jeremia en Ezechiël over het Nieuwe Verbond:

Zie, er komen dagen, spreekt de HEER, dat Ik met het huis van Israël en met het huis van Juda een nieuw verbond zal sluiten…: Ik zal Mijn wet in hun binnenste geven en zal die in hun hart schrijven (Jer. 31:31, 33).

Die liefde van God komt doordat de Heilige Geest ons Gods liefde voor ons laat zien (Rom. 5:5). Hoe abnormaal het is dat God ons vergeeft. Hoe zondig, egoïstisch, hoogmoedig, hypocriet en walgelijk wij waren zonder Hem. En dat Hij dan toch voor ons de straf draagt. Als we een openbaring krijgen van die diepe liefde voor ons, dan gebeurt dit: Wij hebben Hem lief, omdat Hij ons eerst liefhad (1 Joh. 4:19). Liefde snappen wekt een tegenreactie van liefde op.

In deze tekst staat het ook, maar dan andersom:

En daarom moet u zich er met alle inzet op toeleggen om aan uw geloof deugd toe te voegen, aan de deugd kennis, aan de kennis zelfbeheersing, aan de zelfbeheersing volharding, aan de volharding godsvrucht, aan de godsvrucht broederliefde en aan de broederliefde liefde voor iedereen. Want als deze dingen bij u aanwezig zijn en toenemen, zullen zij u niet doelloos en onvruchtbaar laten wat de kennis van onze Heer Jezus Christus betreft. Immers, bij wie deze dingen niet aanwezig zijn, die is blind en kortzichtig, omdat hij de reiniging van zijn vroegere zonden vergeten is (2 Petrus 1:5-9).

Dus als het ons aan liefde ontbreekt (of we hebben het ooit meer gehad, maar het is afgenomen), komt het omdat we Gods genade zijn vergeten!

De oplossing voor meer liefde (en: meer zelfbeheersing, volharding, kennis etc.) is dus niet persé (alleen) harder je best doen, maar vooral: in Gods ogen kijken, in het Woord kijken, in de Gemeente en in aanbidding teruggaan naar het kruis, de plek waar je Hem voor het eerst ontmoette. Door het beseffen van Zijn heftige bizarre genade, zal je zelf weer in de brandende fik komen te staan voor Hem, en wordt elk offer licht (DAG 9).

LIEFDEKILLERS

Maar Jezus volgen is een smalle weg (Mat. 7:14), en je kunt zowel rechts als links van de weg van liefde afraken (Joz. 1:7). Kerkvader Tertullianus zei in de 4e eeuw: Zoals Jezus werd gekruisigd tussen twee dieven, zo wordt het evangelie nog steeds gekruisigd tussen de twee misvattingen van wetticisme en wetteloosheid. Beide ‘greppels’ halen je weg bij de liefde zoals God het bedoeld heeft.

Wetticisme = dingen moeten, maar ze niet willen // angst voor straf // uiterlijke regels // toevoegen aan het Woord: verbieden te trouwen (1 Tim. 4:3), minstens zoveel uur bidden, regels rondom kleding en uiterlijkheden die niet in de Bijbel staan, anderen verplichten sabbat of joodse feesten te vieren // hypocrisie en veroordeling // schuldgevoel als je het niet haalt + trots als je het wel haalt

Net als Adam verstop je je dan achter ‘vijgenblaadjes’ – die staan symbool voor vertrouwen op onze eigen ‘goede werken’ in plaats van op Gods genade (Gen. 3:7, 17-18).

Wetteloosheid = het tegenovergestelde: “niks moet meer” // “alles is automatisch vergeven, ook zonder bekering” / afdoen van het Woord: “Dat is wettisch”, “Dat is van voor het kruis”, “God wordt nooit meer boos”. Het zijn volgens Jezus menselijke overleveringen die het Woord krachteloos maken (Mark. 7:13), zijn binnengeslopen en genade veranderen in losbandigheid (Jud. 4).

 • Hierdoor stompt je geweten af
 •  Vaak is het een allergische tegenreactie op wetticisme

Beide valkuilen kunnen ook gemixt voorkomen. Vaak zie je dat mensen uiterlijk wettisch zijn, maar innerlijk wetteloos (Mat. 23:27).

Terwijl in Jezus’ tijd wetticisme groter probleem is, zegt Hij dat in het einde van de tijd juist aan de andere kant van de weg een grotere verleiding zal zitten: de liefde (agape – het gaat om mensen die ooit echte gelovigen waren, want agape-liefde kan je alleen van God krijgen) van velen zal verkillen omdat de wetteloosheid zal toenemen (Mat. 24:12), en de antichrist wordt de ‘mens van wetteloosheid’ genoemd (2 Tess.2:3). Goed opletten dus voor ons!

Gods bedoeling is dat we door dankbaarheid voor genade zó veel van Hem gaan houden, dat we vanzelf andere dingen gaan willen. De verliefdheid van Jakob op Rachel, en van Jezus op ons, waardoor zware offers een vreugde worden – ondanks de pijn.

Willen we dus meer liefhebben? Dan moeten we tijd besteden om ons te richten op Gods liefde voor ons. Dus niet persé (alleen) harder je best doen, maar vooral: in Gods ogen kijken, in het Woord kijken, in de gemeente en in aanbidding teruggaan naar het kruis, de plek waar je Hem voor het eerst ontmoette. Door het beseffen van Zijn grote genade, zal je zelf weer in vuur en vlam komen te staan voor Hem.

Als we vergeten (of nooit beseft hebben) hoe groot Gods vergeving is voor ons, zal onze hart koud blijven of worden. Maar als we Gods genade voor ogen houden en nooit vergeten, blijft Zijn liefde brandend in ons!

Haar zonden zijn haar vergeven, want zij heeft veel liefgehad; maar aan wie weinig vergeven wordt, die heeft weinig lief (Luk. 7:47).

Wees op uw hoede dat u de HEER, uw God, niet vergeet… en dat u niet in uw hart zegt: Mijn eigen kracht en de macht van mijn hand heeft dit vermogen voor mij verworven. Maar u moet de HEER, uw God, in gedachten houden (Deut. 8:10-18).