Doneren

Dag 3 – God haat omdat Hij liefheeft

Videopreek van 3 minuten hierover!

Hier Christians preek hierover op Groot Nieuws Radio:

 

Doe deze gruwelijke zaak toch niet, die Ik haat
(Jeremia 44:4)

God heeft lief. En daarom haat Hij het kwaad. Sterker nog: wie niet haat, heeft niet echt lief. Als je van iemand houdt, haat je alles wat diegene kapotmaakt. Als je niks haat, hou je van niemand. God haat omdat Hij liefheeft. Het is geen tegenstelling in Gods karakter die met elkaar op gespannen voet staan. Gods oorlog tegen de zonde, Gods walging en afkeer van de duisternis in ons, is een logisch, natuurlijk uitvloeisel van Zijn volmaakte liefde voor mensen, voor de schepping, voor het goede.

Als in Maleachi 2:16 staat dat God de echtscheiding haat, is dat makkelijk verkeerd te begrijpen: ‘God haat mij, omdat ik gescheiden ben’. Maar dat staat er niet. Hij haat de echtscheiding als gebeurtenis, omdat Hij houdt van de man, vrouw, kinderen en iedereen eromheen, die erdoor geraakt en ontmoedigd wordt.

En zo kunnen we elke zonde uitleggen vanuit Gods bewogen hart van liefde voor ons:

  • Omdat God houdt van de gezinnen die hard hebben gewerkt voor hun nieuwe fiets, telefoon of spaargeld, haat Hij diefstal en fraude
  • Omdat God hongerlijdende en ondervoede mensen liefheeft, haat Hij diefstal, corruptie, zelfverrijking, belastingontduiking, vriendjespolitiek en ongelijke verdeling van welvaart
  • Omdat God houdt van mensen die een goede naam willen opbouwen om anderen te kunnen helpen of voor hun naasten te zorgen, haat Hij laster, geroddel, partijschappen of politieke machtsspelletjes
  • Omdat God houdt van moslims, boeddhisten en hindoes, haat Hij valse godsdiensten die Hem anders voorstellen dan Hij werkelijk is, waardoor mensen bij Hem wegblijven
  • Omdat God houdt van atheïsten, haat Hij het atheïsme en alles wat dat versterkt
  • Omdat God houdt van baby’s én de ouders, haat Hij abortus
  • Omdat God mannen, vrouwen en hun kinderen liefheeft en hen in een veilig gezin wil plaatsen, haat Hij seks buiten het huwelijk
  • Omdat God houdt van pornoacteurs en prostituées, bedrogen partners en misbruikte minderjarigen, haat hij porno en prostitutie
  • Omdat God houdt van vluchtelingen en onderdrukten, haat Hij vreemdelingenhaat, racisme en nationalisme

Die liefde van God is als een vuur dat verteert. Gods liefde die het kwade haat is ‘sterker als de dood, de hartstocht onstuitbaar als het graf. Haar vonken zijn vurige vonken, vlammen van de HEER. Vele wateren kunnen de liefde niet uitblussen en rivieren spoelen haar niet weg’ (Hgl. 8:6-7).

Hij roept ons daarom ook op om aan Zijn kant te komen staan: U die de HEER liefhebt, haat het kwade (Ps. 97:10). Een discipel leert meer en meer lief te hebben. want bij elke ontmoeting met God downloadt hij een stuk van Gods Vaderhart. En gaat daardoor ook meer en meer het kwade haten.

Is er iets dat God kwaad noemt, maar jij nog niet haat? Kijk b.v. eens naar de volgende Nieuwtestamentische ‘zondenlijstjes’:
–       Galaten 5:19: overspel, hoererij (porneia, alle seks buiten het huwelijk), onreinheid, losbandigheid, afgoderij, toverij, vijandschappen, ruzie, afgunst, woedeuitbarstingen, egoïsme, onenigheid, afwijkingen in de leer, jaloersheid, moord, dronkenschap, zwelgpartijen
–       1 Korinthe 6:10: ontuchtplegers, afgodendienaars, overspeligen, schandknapen, mannen die met mannen slapen, dieven, hebzuchtigen, dronkaards, lasteraars, rovers
–       1 Timotheüs 1:9-10: wettelozen, opstandigen, onheiligen, hen die vader en moeder vermoorden, mensenhandelaars, leugenaars, meinedigen
–       Markus 7:21-22: kwade overwegingen, hebzucht, allerlei kwaadaardigheid, bedrog, hoogmoed, dwaasheid

Van sommige dingen snap je meteen waarom God het haat. Bij andere dingen denk je misschien: waarom is dat zo slecht? Maar omdat jij als persoon, of wij als mensheid, nog niet snappen waarom iets niet OK is, betekent het nog niet dat wij gelijk hebben en Gods Woord niet.

Vraag God daarom je Zijn hart van liefde, het ‘waarom’ erachter, te laten zien. Ga niet zelf lopen bepalen wat goed en kwaad is. Dat is precies wat bedoeld wordt met het ‘eten van de boom van kennis van goed en kwaad’: zelf willen bepalen, los van God, wat zonde is en wat niet. Maar eet van de boom des levens.

Ontmoet God voortdurend. Zelf of via/samen met anderen. En bij elke échte ontmoeting krijg je een stukje van Zijn liefde mee – en daarmee Zijn haat voor wat geliefde schepselen en schepping kapotmaakt. Onderwerp je nederig aan wat God zegt wat goed en kwaad is, en laat Hem jou vormen naar Zijn beeld van liefde – waardoor je uiteindelijk het kwade vurig gaat haten… juist omdat je elke zondaar zo liefhebt!

OM TE BESPREKEN:
Helpt dit je anders te kijken naar zonde?
Kan je beschrijven wat God in Zijn liefde haat in specifieke zonden die je gedaan hebt en waar je je van hebt bekeerd?
Is er iets dat God zonde noemt, maar wat je nog niet echt ‘haat’?
Hoe zou je ongelovigen vanuit Gods liefde kunnen uitleggen waarom dingen die zij nu nog oké vinden, door God worden gehaat?

ALS JE VERDER WIL LEZEN:
Gen. 6:5-6, 1 Kor. 3:17, Luk 17:2, Jes. 59:15-16, Mc. 3:1-5