Doneren

ANBI Info pagina

Beleidsplan Stichting MEER   JEZUS

RSIN-nummer: 859712060

Correspondentieadres: Middenmolenlaan 86, 2807 EC Gouda

E-mail: info@meerjezus.nl

Jaarrekening 2023.

Klik hier voor het standaardformulier publicatieplicht ANBI (2023).

 

Doelstelling

De stichting heeft als doel: De verbreiding van het Evangelie van Jezus Christus en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door het houden van samenkomsten, het geven van godsdienstonderwijs, het verspreiden van lectuur en door andere wettige middelen. De activiteiten zijn erop gericht om mensen te helpen te groeien in geloof, waardoor ze in karakter en kracht meer op Jezus gaan lijken, en om christenen en kerken te ondersteunen zich te vermenigvuldigen in nieuwe discipelen en in nieuwe kerken.

 

Missie

Stichting Meer Jezus is opgericht begin 2019 met de missieverklaring: “Meer Jezus in Meer Mensen”. Meer Jezus bestaat om een herleving van het christelijke geloof te brengen, in zowel Nederland als daarbuiten. Met Meer van Jezus bedoelen we: meer van Zijn karakter van liefde, zuiverheid en kracht, zoals we dat lezen in de Bijbel. Toegewijde gelovigen die, blij en dankbaar voor Gods genade, Jezus radicaal navolgen en gehoorzamen. En dat in zoveel mogelijk mensen, leiders en kerken.

De stichting wil zich focussen op drie kerngebieden:

1.      Meer Jezus in Meer Mensen

2.      Meer Jezus in Meer Leiders

3.      Meer Jezus in Meer Kerken

 

Meer Jezus in Meer Mensen:

Zoveel mogelijk mensen bereiken, om ze te helpen zoveel mogelijk op Jezus te gaan lijken. Door Jezus’ boodschap in aansprekende taal & vorm voor nu te preken & schrijven, vloggen & bloggen, op straat & online. De wereld bij Jezus brengen. & gelovigen te leren doen wat Jezus zegt.

De stichting wil dit doel behalen d.m.v.:

·        Preken in kerken en conferenties in binnen- en buitenland

·        Schrijven

·        Evangeliseren

·        Eigen evenementen en conferenties: de eerste

·        Audio & videopublicaties

·        Zendingsreizen

 

Meer Jezus in Meer Leiders

Leiders van – en in – kerken samenbrengen, bemoedigen en versterken. Nieuwe & jonge leiders klaarmaken voor hun taak in Gods Koninkrijk. Jezusachtige leiders, predikers, voorgangers, kerkplanters, teamleiders & ondernemers helpen & vermenigvuldigen.

De stichting wil dit doel behalen d.m.v.:

·        Onderwijs & conferenties

·        Een apostolisch netwerk

·        Kerken, leiders & leidersteams (bege)leiden

 

Meer Jezus in Meer Kerken

Door het leiden van VPE Kerkplanting NL minimaal 100 nieuwe kerken opgestart zien worden in de jaren ’20. Kerken met zelfopofferende liefde & bovennatuurlijke kracht die mensen ver van God weten aan te spreken.

Dit alles willen we doen door:

·        Pioniersdagen voor kerkplanters

·        Onderwijs & conferenties

·        Startende of pas gestarte kerken & hun leiders ondersteunen

·        Bestaande kerken stimuleren gemeentes te stichten

·        Waar God leidt zelf kerkplanting initiëren

 

Huidige stand van zaken

Een aantal van bovengenoemde activiteiten zijn al opgestart, sommige onder de vlag van de VPE. Er zijn een aantal vergaderingen geweest van het bestuur en met vrijwilligers. Wilkin van de Kamp (Vrij Zijn) heeft een avond als adviseur het bestuur op weg geholpen. Begin februari 2019 is de stichting opgericht bij de notaris.

VPE Gemeentestichting

Christian Tan treedt naar buiten als ‘speerpuntleider’ van Gemeentestichting, één van de drie speerpunten van de VPE als beweging. In deze hoedanigheid worden nieuwe kerken die starten, en hun voorgangers, ingezegend, opgezocht en geadviseerd.

Pioniersdagen

Deze dagen om kerkplanters toe te rusten en te inspireren zijn al opgestart door VPE Gemeentestichting, en Meer Jezus zal de organisatie hiervan overnemen vanaf zomer 2019.

Netwerk jonge voorgangers

Coaching kerken

Een aantal gemeentes in Nederland hebben aangegeven advies, begeleiding en training te willen ontvangen op strategisch en leidersniveau. Naast een eenmalige trainingsdag in Groot-Ammers gaat het ook om een aantal lange termijnrelaties in vooralsnog Gelderland, Overijssel, Utrecht en Noord-Holland. Per contact of aanvraag bekijkt de stichting wat ze kan betekenen en in welke mate van betrokkenheid, van vrijblijvend advies tot een steviger verantwoordelijkheid. Indien nodig kan er ook worden gecoördineerd met bedieningen van of binnen de VPE.

Conferenties

De planning hiervan zal de komende maanden verder vorm krijgen. Er zal hiervoor afgestemd worden met geestelijke leiders in het land, de VPE en het bestuur, en het team vrijwilligers dat logistiek, organisatie en administratie van de stichting op zich wil nemen zal aan de hand van de uitkomsten van die overleggen, aan de slag gaan. Ook leeft er het plan voor een jongerenconferentie. Verwachting is dat vanaf de zomer eigen activiteiten grootschaliger van de grond kunnen komen.

Spreken

Christian Tan verzorgt namens de stichting minstens wekelijks prediking in gemeentes, conferenties (Opwekking) of jeugdavonden (b.v. Transformed Twente). In sommige gemeentes wordt een serie dagen of avonden verzorgd. Gekeken wordt of deze themaseries uitgewerkt kunnen worden tot concepten die in een format op maat aangeboden kunnen worden.

Leiderstraining

Er zal gebouwd worden aan een team van jonge leiders die d.m.v. relatie en ingezet worden verbonden zullen raken aan de stichting, naar het voorbeeld van het apostolisch team van Paulus. Begin 2019 zal er verkend worden of het opzetten van een avondbijbelschool al snel tot de mogelijkheden behoort.

Schrijven

Er is door Christian geschreven aan een eerste boek, welke inmiddels gepubliceerd is. Christian is bezig aan zijn tweede boek.

Media

Het doel is om aansprekende video’s en graphics met kwalitatief sterke, bijbelse inhoud te maken. Daarnaast ook geluidsdragers en producten van de stichting, met een boodschap of als kadootje voor wie financieel gaat ondersteunen.

Fondsenwerving

De stichting zal haar fondsen werven door middel van algemene donaties. Zowel maandelijkse als eenmalige ondersteuning zal worden gezocht. Ook zullen kerken benaderd worden om de stichting structureel te sponsoren, eventueel gecombineerd met prediking in kerkdiensten en conferenties. Mogelijkheden tot crowdfunding online zullen worden onderzocht, alsmede partnerschap met (met name christelijke) ondernemers. Het aanwezige uitgebreide netwerk van bestuursleden en vrijwilligers zal hierbij ingezet worden.

Het bestuur zal een begroting opstellen alsmede een streefbedrag voor de fondsenwerving, op grond waarvan de haalbaarheid van verschillende activiteit bekeken zal worden en gefaseerd zal worden ingevoerd.

Volgens de statuten zijn twee bestuursleden gezamenlijk bevoegd tot het aangaan van contracten en doen van betalingen, of kan er een volmacht worden verleend aan één van de bestuursleden of vrijwilligers van de stichting via een gezamenlijk besluit van het bestuur.

Bestuursleden:

Secretaris: John Jacobs

Penningmeester: Geert Rutgers

Bestuurslid-predikant: Christian Tan

De stichting heeft naast het bestuur ook een ‘Raad van Wijzen’, hierna te noemen: ‘de raad’. De raad heeft tot taak:

a.      Om geschillen tussen de directeur-bestuurder en de overige leden van het bestuur van de stichting, indien en voor zover deze zich mochten voordoen te beslechten, zoals nader in de statuten omschreven;

b.      Om met het bestuur en de directie de koers en de identiteit van de stichting te bewaken. Met het oog hierop heeft de raad van wijzen het recht om in te spreken tijdens die bestuursvergaderingen, waarin hij het nuttig of noodzakelijk acht om van zijn inspreekrecht gebruik te maken.

 

Vrijwilligers:

Meer Jezus mag rekenen op een aantal vaste vrijwilligers. Zij voeren taken uit op gebied van evenementenorganisatie, secretariaat, grafische vormgeving, sociale media, bijhouden website, catering, foto- en videografie en redactiewerk.

Financiën:

Meer Jezus bevindt zich in de oprichtingsfase en is in het proces van het opstarten van een bankrekening, boekhouding en financiële administratie. De stichting heeft nu dus nog geen eigen vermogen. Een fondsenwervingsplan is in de maak, waarmee een team fondsenwervers mee aan de slag zal gaan, om zo het nodige startkapitaal te hebben voor de opstart van activiteiten. Een aantal kerken en donateurs heeft inmiddels al toegezegd structureel of eenmalig te willen bijdragen hieraan. Het eerste vermogen zal dienen tot het maken van materiaal waarmee meer fondsenwerving kan worden gedaan, het opbouwen van een eerste stuk buffer en tot het opstarten van de eerste eigen activiteiten.

De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt bovendien toe aan twee gezamenlijke handelende bestuurders, van wie ten minste één de voorzitter, de secretaris, de penningmeester of de directeur-bestuurder moet zijn. Het bestuur kan besluiten tot het verlenen van incidentele dan wel doorlopende volmacht aan één of meerdere bestuurders en/of aan anderen, waaronder begrepen de directeur-bestuurder van de stichting, zowel samen als afzonderlijk, om de stichting binnen de grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen.